história projektu

Stanovy združenia boli schválené dňa 01.07.2011 zakladajúcimi členmi združenia.

Dňa 15.08.2011 prípravný výbor podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov predložil návrh na registráciu občianskeho združenia s názvom: Združenie pre záchranu kostola v obci Brdárka, o.z., Sídlo : Brdárka 8, 049 34, pošta Markuška, okres Rožňava, Slovensko

Dňa 16.09.2011 bolo Združenie pre záchranu kostola v obci Brdárka zaregistrované na ministerstve vnútra SR.

Dňa 12.10.2011 v Brdárke sa konala z prvá zakladajúca členská schôdza občianskeho združenia Združenie pre záchranu kostola v obci Brdárka, o.z. . Na členskej schôdzi prebehli voľby do orgánov združenia. Bola ustanovená výkonná rada a štatutárny orgán združenia.

Dňa 14.10.2011 bolo Združeniu pre záchranu kostola v obci Brdárka, na Štatistickom úrade v Košiciach, pridelené identifikaččíslo IČO : 42244331.

18.10.2011 sme na prijímanie finančných príspevkov, ktoré budú použité na opravu kostola otvoili účet v Tatrabanke: č.ú.: 2929864165 / 1100. Akékoľvek finančné príspevky sú vítané! Každé euro pomôže.