o nás

V obci Brdárka vzniklo združenie občanov, ktorých spája spoločný cieľ - záchrana národnej kultúrnej pamiatky z pol. 18.stor. a zachovanie jej kultúrneho dedičstva pre budúce generácie. Základným poslaním a cieľom združenia je revitalizácia kostola, komplexná obnova architektúry kostola a zariadenia jeho interiéru, v súlade s ich pamiatkovo – historickou hodnotou. Združenie zabezpečuje plnenie poslania a cieľov získavaním finančných prostriedkov formou darov, dotácií a grantov a tiež vlastnou prácou členov združenia.