mobiliár

Kostol má zaujímavý interiér zariadený  dreveným neskorobarokovým mobiliárom z polovice 18. storočia.

Už dvere, ktorými vchádzame do kostola, sú slohové, rokokové, zdobené reliéfom volútiek. Pôvodne boli polychrómované; zvyšky farieb sa zachovali na ich čelnej strane.

Drevený polychrómovaný oltár je z  r. 1754, obnovený bol v r.1806. V strede oltárnej architektúry s vyrezávanými ušnicami je drevená socha Krista na kríži, pod ňou je obraz Poslednej večere Pánovej, v nadstavci obraz Zmŕtvychvstania Krista. Po stranách ornamentálneho nadstavca sú dve postavy anjelov trubačov.

Kazateľnica je mladšia, až z roku 1806, kedy bol obnovený oltár. Je rovnako drevená, s polychrómiou a zlátením. Na rečnisku sú sochy štyroch evanjelistov a Krista Spasiteľa, vo vrchole baldachýnu drobná skulptúra anjela trubača.

Drobná drevená  krstiteľnica je zo začiatku 19. stor. Pôvodne mala vrchnák so súsoším Krstu Krista, ktorý sa nezachoval.

Okrem drevených lavíc a patronátnych lavíc s mriežkou je v kostole aj drevená maľovaná empora na stĺpoch, obiehajúca západnú a severnú stenu lode. Na parapete má 15 kaziet pomaľovaných výjavmi zo Starého a Nového zákona. Medzi nimi je portrét cisára Jozefa II. ako výraz vďačnosti za vydanie tolerančného patentu. Na záverovej kazete empory na východnej strane je nápis, ktorý informuje o obnove empory v máji 1826 za účinkovania kňaza Pavla Šafáryho (otec Pavla Jozefa Šafárika), richtára Martina Nováka a jeho zástupcu Jána Smereka Kohúta.

Na empore stával malý organ z roku 1762 od významného organárskeho majstra Daniela Wallachyho zo Spišskej Soboty. V súčasnosti prebieha jeho reštaurovanie.

Archaickosť zaklenutého priestoru kostola podčiarkuje zachovaná pôvodná dlažba z veľkoplošnej lámanej bridlice.

(Edita Kušnierová)