stanovy (výňatok)

Ciele, činnosti a členstvo v združení

§5

Ciele združenia

1. Základným poslaním a cieľom združenia je revitalizácia kostola, komplexná obnova architektúry kostola a zariadenia jeho interiéru, v súlade s ich pamiatkovo – historickou hodnotou. Združenie zabezpečuje plnenie poslania a cieľov :

- získavaním finančných prostriedkov formou darov, dotácií a grantov

- vlastnou prácou členov združenia

2. Pridruženými cieľmi združenia sú :

a) sprostredkovanie informácií širokej verejnosti o poslaní a činnosti združenia

b) propagácia objektu kostola a zariadenia jeho interiéru ako národnej kultúrnej[1] pamiatky a architektonického unikátu

c) starostlivosť a údržba budovy kostola

d) vykonávanie aktivít podporujúcich revitalizáciu kostola

e) vykonávanie ekonomických činností podporujúcich ciele združenia

§6

Členstvo, práva a povinnosti členov

Vznik členstva, združovanie členov

1. Členom združenia Združenie pre záchranu kostola v obci Brdárka, o.z. sa môže stať fyzická osoba, ktorá súhlasí so stanovami združenia a podá písomnú žiadosť o prijatie za člena združenia.

2. O prijatí žiadateľa rozhoduje vrcholný orgán združenia (členská schôdza). Žiadateľ sa stáva členom, ak sa za jeho prijatie vyjadrí 4/5 väčšina prítomných členov vo verejnom hlasovaní.

Práva členov

3. Každý člen združenia Združenie pre záchranu kostola v obci Brdárka, o.z. má právo :

a) Zúčastňovať sa členskej schôdze, predkladať návrhy a pripomienky, vyjadrovať sa k jednotlivým bodom programu, podieľať sa na rozhodovaní tohto orgánu.

b) Voliť a byť volený do orgánov združenia.

c) Byť riadne informovaný o činnosti združenia a hospodárení združenia.

d) Využívať majetok združenia v rozsahu, ktorý určí výkonná rada.

e) Má právo na podiely pri likvidačnom zostatku združenia.

Povinnosti členov

4. Každý člen združenia Združenie pre záchranu kostola v obci Brdárka, o.z. má povinnosť:

a) Rešpektovať tieto stanovy a plniť nimi uložené povinnosti.

b) Pomáhať pri plnení cieľov združenia a aktívne sa podieľať na jeho práci.

c) Rešpektovať rozhodnutia členskej schôdze a plniť povinnosti uložené týmito rozhodnutiami.

d) Platiť členské príspevky stanovené členskou schôdzou.

e) Šetriť majetok združenia.

f) Pracovať  s informáciami získanými v združení tak, aby tieto neboli zneužívané, a tým nedošlo k ohrozeniu ďalších členov združenia, a aby nebolo poškodené meno žiadneho z členov združenia.

Zánik členstva

5. Členstvo v združení zaniká:

a) Úmrtím člena združenia.

b) Vylúčením, ak hrubo porušil stanovy združenia, poškodil dobré meno združenia alebo niektorých z jeho členov. Návrh na vylúčenie môže podať ktorýkoľvek člen združenia písomnou formou výkonnej rade. Návrh musí byť odôvodnený. Členskej základni ho predkladá predseda. Člen je vylúčený, ak za jeho vylúčenie hlasovali 2/3 členov uznášaniaschopnej členskej základne. Výkonná rada je povinná členovi písomnou formou oznámiť dôvody jeho vylúčenia. Člen, ktorý zo združenia vystúpil, alebo bol zo združenia vylúčený nemá nárok na podiel z majetku, ktorý sa vytvoril počas činnosti združenia.

c) Vystúpením – členstvo zaniká dňom doručenia písomného oznámenia člena o vystúpení zo združenia.

d) Zánikom združenia.

 


[1] národná  kultúrna pamiatka zapísaná v Ústrednom zozname pamiatkového fondu